SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Projekty spolufinancované EÚ

 

Riešenie migračných výziev v obci Bajany

25. august 2023

 

 

Viacúčelové ihrisko Bajany

22. máj 2023

projekt ihrisko

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: č. 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_110/7.4/3

Kód projektu: 309070ANS6

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov, zlepšenie základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a zatraktívnenie obce Bajany. Tieto ciele sa napĺňajú prostredníctvom prestavby už existujúceho asfaltového ihriska na viacúčelové ihrisko. Cieľom projektu je vybudovanie bezpečného a moderného multifunkčného ihriska, ktoré by zlepšovalo pohybový aparát detí, mládeže a dospelých a motivovalo ich zdravšie tráviť voľný čas s vybudovaním pozitívneho prístupu k športu.

Predmet projektu: prestavba už existujúceho asfaltového ihriska na viacúčelové ihrisko v obci Bajany.

Trvanie projektu: 4/2023 – 04/2023

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 24 960,51 EUR.

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí.

 

Obecné komunitné centrum v obci Bajany

13. január 2020

 

plagat op lz

Opis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Bajany, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je obec Bajany. Stavba je umiestnená na severnom okraji obce Bajany na parcele č.798 kat. územie Bajany. Z komunitného centra majú občania dobrú dostupnosť základných služieb a to podporuje princíp desegregácie, degotoizácie a destigmatizácie.

Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia, ktoré je v súlade s požiadavkami na minimálne vnútorné priestorové vybavenie priestorov KC v zmysle prílohy č.11 Výzvy, sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež. Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb v obci Bajany, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje. Kapacita objektu je 40 osôb.

Merateľné ukazovatele projektu:
P0232 – Počet vybudovaných komunitných center – 1 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)

Okrem hlavného cieľa, má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele:

 • podpora zmysluplného trávenia voľného času
 • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce
 • prevenciu nežiaducich patologických javov v týchto komunitách
 • podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.
 • zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,
 • aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce
 • zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni
 • podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Bajany. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov.

Aktivity, ktoré bude komunitné centrum poskytovať sú:

 • realizácia aktivít zameraných na aktivizáciu marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít) k riešeniu ich problémov;
 • ovplyvňovanie sociálnych zmien vytváraním a zlepšovaním vzťahov medzi príslušníkmi marginalizovaných komunít (najmä obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitou celej obce, najlepšie tak, aby samotní členovia danej komunity tieto zmeny požadovali a uskutočňovali ich;
 • realizáciu aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity;
 • realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých;
 • organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce o prínose aktivít komunitnej práce k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov obce (jednak tým, že sa budú aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež tým, že napríklad komunitné sociálne služby budú môcť využívať všetci obyvatelia).
 • aktivity, do ktorých budú zapojení zástupcovia obecnej samosprávy, školy, cirkvi a ďalších inštitúcií v obci a okolí (napríklad aj územne príslušný úrad práce), ktorých cieľom bude rozvoj spolupráce týchto inštitúcií s komunitným centrom, účasť inštitúcií a ich klientov (napríklad žiakov, študentov, členov náboženskej obce) na aktivitách komunitného centra –napríklad formou dobrovoľníctva, osvety a podobne.

Odkazy:
Sprostredkovateľský orgán: www.minv.gov.sk

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest v obci Bajany - informácia

16. júl 2019

Projekt s názvom „Vybudovanie a rekonštrukcia ciest v obci Bajany“ bol realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoja vidieka (EPFRV), Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov a FOKUSOVÁ OBLASŤ – PRIORITNÁ: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

V projekte boli zmodernizované chodníky v celkovej dĺžke 627 m.

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

19. február 2018

kompostaren

Pre obec Bajany bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 - 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Názov projektu:

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom výstavby novej malej kompostárne v k.ú obce Bajany, ktorá sa nachádza v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Výstavbou sa zabezpečí zhodnotenie doposiaľ neseparovaného a nespracovávaného odpadu rastlinného pôvodu  procesom kompostovania. V zmysle vyhlášky č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch § 11 ods. 14 je malá kompostáreň zariadenie na zhodnocovanie BRKO zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a biologicky rozložiteľný odpad pochádza z katastrálneho územia obce, kde sa táto kompostáreň nachádza.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom: 

 • výstavby kompostárne s kapacitou neprevyšujúcou 100 t ročne
 • nákupu hnuteľných vecí nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky kompostárne a na zabezpečenie účelného zhodnocovania BRO – traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, nesený prekopávač kompostu, štiepkovač a traktorový príves), čerpadlo s elektrocentrálou , oceľová váha, nádrž na vodu.

Merateľný ukazovateľ relevantný pre zhodnocovanie BRKO je zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov, ktorý bude do 100 t ročne. Projekt bude prínosom z hľadiska ochrany životného prostredia, zlepšenia života občanov.

Realizácia projektu:

04/2016 – 10/2018

Aktivita projektu:

214C20400001 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výška NFP:

177 781,34 EUR

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.sazp.sk

 

Fotodokumentácia z realizácie projejktu

19. december 2012

Stav pred realizácou projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany

20. december 2012

plagat_eu_projekt-page-001

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app