SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Komunitné centrum

Vykonáva poskytovanie sociálnych služieb a riadi sa zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

V komunitnom centre sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú sa aktivity a zabezpečujú sa činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre:

 • celú komunitu
 • občanov v nepriaznivej sociálnej situácií,
 • občanov, ktorí majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť
 • občanov, ktorí nedokážu samostatne riešiť svoje problémy.

Hlavným cieľom a poslaním komunitného centra je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine, celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu.

Okrem hlavného cieľa a poslania má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele.

Medzi takéto špecifické ciele patrí napríklad:

 • podpora zmysluplného trávenia voľného času a záujmovej činnosti,
 • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít,
 • poskytovanie sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
 • prezentovanie svojej kultúry, zvykov a tradícií,
 • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce
 • prevencia nežiaducich patologických javov v komunitách
 • podpora počas vzdelávania, zvyšovanie úspešnosti v škole, doučovanie.

Všetky služby a podpora komunitného centra občanovi má viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

Cieľové skupiny komunitného centra: 

 • dlhodobo nezamestnaní a ohrození nezamestnanosťou,
 • osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima,
 • občania v nepriaznivej životnej situácií,
 • deti a mládež,
 • matky s deťmi,
 • seniori,
 • obyvatelia rómskych komunít,
 • osoby v hmotnej núdzi,
 • obyvatelia obce a okolitých obcí.

Činnosť komunitného centra zabezpečuje:

 • Mgr. Dominika Agárdi - Odborný manažér KC
 • Anna Koporová - Komunitný pracovník KC
 • Mgr. Daniela Gencová - Pracovník KC

Otváracie hodiny: 

Pondelok:   7:00 - 15:00
Utorok:       7:00 - 15:00
Streda:       7:00 - 15:00
Štvrtok:       7:00 - 15:00
Piatok:        7:00 - 15:00

Obed: od 12:00 do 12:30 hod.

Kontakt: 

mail: kcbajany@gmail.com
t.č.: 0947 104 534

KC 2023

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app