SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Materská škola

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

CHCETE si vybrať materskú školu

CHCETE DAŤ DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A MÁTE OBAVY Z TOHO, ŽE SI BUDE OBTIAŽNE ZVYKAT VO VEĽKOM KOLEKTÍVE ?

BÝVATE V BLÍZKOSTI BAJAN ?
NEMÁTE PROBLÉM S DOVÁŽANÍM DIEŤAŤA ?
PRIHLÁSTE HO K NÁM !
NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA V BAJANOCH PONÚKA :

 • malý kolektív do 15 detí, ktorý dieťaťu uľahčí adaptáciu v materskej škole, umožňuje učiteľkám individuálny prístup, rešpektovanie prirodzených potrieb a práv každého dieťaťa, vytváranie duševnej pohody a príjemnej atmosféry
 • ústretovosť a útulné prostredie, ktoré má určitá pravidlá, upevňujúce pocit istoty a bezpečia dieťaťa
 • ponuku mimoriadnych aktivít, ktorých zmyslom je posilňovať citové vzťahy k rodine, kamarátom a ostatným ľuďom a oboznámiť ich s našimi tradíciami
 • vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti, slobode a spolupráci.
 • kvalifikované učiteľky, sympatický kolektív všetkých zamestnancov školy
 • pre zdravý pohyb detí využívame triedu a školný dvor. Ako vidiecka materská škola môžeme dieťaťu ponúknuť pobyt v zdravom životnom prostredí uprostred krásnej prírody
 • škola je vybavená modernou kancelárskou technikou a spotrebnou elektronikou a ďalšími pomôckami, ktoré využívajú deti i zamestnanci školy
 • nebudete platiť školné, ak ste v hmotnej núdzi alebo má vaše dieťa rok pred plnením školskej dochádzky
 • môžete nás kedykoľvek navštíviť a materskú školu si prezrieť

Ako pomôcť dieťaťu pri vstupe do MŠ

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy pre dieťa i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a rýchlo nadväzujú nové kontakty. Iné deti sa tiež tešia, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času. Pobyt v materskej škole prináša množstvo zmien: iný režim dňa, prítomnosť množstva ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby ako kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou mierou - i na pozornosť učiteľky, niektoré priania detí nie sú splnené zaraz alebo vôbec.
Ako rodičia svojmu dieťaťu uľahčíte vstup do škôlky tým, že mu umožníte zbierať skúsenosti už predtým a pomôžete mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.

Trénujte odlúčenie
Už pred vstupom do MŠ by malo dieťa vydržať krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie mu umožní získať istotu, že mu matka neutečie, ale že sa po určitej dobe vráti. Tieto prvé skúsenosti sa však pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu. Pre matku môže byť tiež ťažké odlúčiť sa od dieťaťa a nechať ho v starostlivosti „cudzích" osôb. Dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre obidvoch bolestné a nepomáha. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie sa matky podnecuje a potvrdzuje jeho strach.

Umožnite dieťaťu stretávanie sa s vrstovníkmi
Už pred vstupom do MŠ môžete deťom sprostredkovať kontakt s vrstovníkmi (napr. na detskom ihrisku), aby sa naučili s nimi vychádzať.

Zoznámte deti s materskou školou
Rozprávajte deťom o škôlke. Usilujte sa však byť reálny, čiže žiadne "fantázie" o tom, aké krásne hračky a skvelí kamaráti ich tam čakajú. Pri dnešnom zariadení detských izieb sa môže stať, že sa vášmu dieťaťu v škôlke na prvý pohľad žiadna z hračiek nezapáči, a to znamená sklamanie. V inom prípade sa môže stať, že s hračkou, ktorá sa vášmu dieťaťu páči, sa bude hrať iné - smelšie dieťa. Ku sklamaniu z prvých dojmov pristúpi aj presvedčenie, že mama alebo oco klamú, veď predsa povedali, že... Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu MŠ. Nezáväzne, len tak cez plot, hádajte spolu s vašim dieťaťom, čo môže byť vo vnútri (reálne), obzrite si dvor, hojdačky, preliezky,... Ak uvidíte pani učiteľku s deťmi vonku a vaše dieťa má záujem, pripojte sa k ich hrám, radi vás privítajú.

Berte ohľad na telesnú záťaž
Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný. Deti rýchlo vyčerpajú svoje sily, pretože deň v MŠ je pre ne únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivity, napr. veľký nákup, prechádzku, návštevu ihriska a pod., by ste mali odložiť. U detí menej telesne zdatných musíme odhadnúť dĺžku pobytu v škôlke, aby sme nezväčšovali ich zaťaženie.

Zabráňte vzniku ďalších záťaží

Počas prvého kritického obdobia by ste deti nemali zaťažovať ďalšími požiadavkami a veľkými zmenami (napr. sťahovanie, narodenie súrodenca a pod.). V niektorých prípadoch je vhodné vstup do škôlky o niekoľko mesiacov odložiť.
Vstup do MŠ môžu zhoršiť aj niektoré nevhodné podmienky v rodinných pomeroch: Podľa našich očakávaní by mal byť vstup do MŠ pre deti so súrodencom ľahší ako pre "jedináčikov", pretože už majú skúsenosť s tým, že sa musia deliť o osobu, ku ktorej majú citový vzťah. Môže sa stať, že práve opak je pravdou.

Čo potrebuje dieťa do MŠ?
Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do škôlky tešilo. Stretne sa tu s novými kamáratmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

Do škôlky by si dieťa malo priniesť:
mydlo
toaletný papier
hygienické vreckovky
pyžamo
prezuvky (najvhodnejšie sú klasické papučky)
malý vešiak do skrinky
náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, tepláky, tričko) - potrebné v prípade nehody
zubnú kefku, pastu
úbor na cvičenie - tričko, tepláky, ponožky v textilnom vrecku

Všetky veci detí je potrebné podpísať!

Zmysel našej práce

 

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...je milovaným ŠIKOVNÝM SLNIEČKOM a za tým účelom budeme u detí:

 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,
 • rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • rozvíjať u detí environmentálne cítenie,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • pripravovať deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne rozvíjať osobnosť  detí

Školský vzdelávací program

 I. Názov vzdelávacieho programu: ŠIKOVNÉ SLNIEČKA

II. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...je milovaným ŠIKOVNÝM SLNIEČKOM a za tým účelom budeme u detí:

 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,
 • rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • rozvíjať u detí environmentálne cítenie,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • pripravovať deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí,

III. Stupeň vzdelania stupeň, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti
Materská škola patrí do sústavy škôl a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

IV. Vlastné zameranie materskej školy
Naším zameraním je prosociálna a environmentálna výchova. V našej materskej škole pripravujeme deti tak, aby sa rozvíjali všestranne- teda boli šikovné po všetkých stránkach a zároveň aby sme všetci v škôlke boli kamarátmi- teda aby sme boli ohľaduplní tak k ľuďom, ako aj k svojmu okoliu a teda, aby sme mali peknú dušu ako usmievavé SLNIEČKA.
Naše logo- usmievavé slniečko s množstvom lúčov naznačuje všestrannosť tak vo vedomostiach, záujmoch ako aj vo vzájomnej pomoci.
Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 21 detí. Je umiestnená v peknom prostredí centra obce. Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 2 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Spolupracujeme aj so Základnou školou, s ktorou organizujeme rôzne spoločné podujatia.
Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka. Zápis detí sa koná od 15. februára do 15. marca školského roka. Pred prijímaním detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15.februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ miesto a čas prihlášky a kritéria prijímania. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola vytvára vhodné podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre dieťa. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvoríme deťom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, či vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
V materskej škole vieme zabezpečiť výchovu a vzdelávanie aj deťom:
1 - zo sociálne znevýhodneného prostredia,
2 - s nadaním,
- so zdravotným znevýhodnením (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom).
U nadaných detí dokážeme rozvíjať ich intelektové, umelecké, športové ale aj praktické nadanie. Pre výchovu a vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia a tiež u detí so zdravotným znevýhodnením vytvoríme v materskej škole individuálne podmienky. Individuálnymi podmienkami bude:

 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
 • úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
 • využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania
 • spolupráca so školským psychológom a logopédom

Silnými stránkami našej školy sú:

 • plne kvalifikovaný pedagogický zbor,
 • dobré vzťahy v rámci kolektívu
 • pozitívna atmosféra v materskej škole,
 • ústretovosť vedenia a dobrá spolupráca s rodičmi
 • podporovanie ďalšieho vzdelávania učiteľov zo strany vedenia,
 • možnosť individuálneho prístupu k deťom- nízky počet detí v triede
 • poloha MŠ - v centre obce a zároveň s dostatkom prírodného prostredia 
 • vlastné stravovacie zariadenie

Slabé stránky našej školy sú:

 • málo finančných zdrojov- nízky počet detí
 • veľká vzdialenosť od mesta- vysoké náklady pri návšteve kultúrnych podujatí-   napr.div.  predstavení 

Príležitosti

 • možnosť získania financií tvorbou projektov, - lepšia prezentácia školy (internetovou stránkou, masmédiami ...). 

Ohrozenia

 • finančné prostriedky na prevádzku školy,
 • nižší počet detí

V. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy je niekoľkoročná - 1-4roky, podľa toho v ktorom roku života dieťa nastúpi do MŠ, pričom je možný nástup do MŠ aj v poslednom roku pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole uskutočňujeme formou:
celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania, umožňujeme však aj formu poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až piatich hodín denne v dopoludňajšom čase.

VI. Vyučovací jazyk
Základným vyučovacím jazykom našej materskej školy je štátny jazyk-slovenský.

VII. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. MŠ po ukončení stupňa vzdelávania vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a to slávnostným spôsobom s kultúrnym programom- na Rozlúčkovej slávnosti za prítomnosti detí i rodičov.VIII. Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 2 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

IX. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
Materská škola je umiestnená v budove spojenej s Obecným úradom. Priestory MŠ sú čisté, účelne a esteticky zariadené. Na prízemí sa nachádzajú len vstupné priestory a šatňa detí, pričom trieda s príslušenstvom, spálňa, kuchyňa, sklady, jedáleň a kancelária sa nachádzajú na poschodí. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej materskej školy patria hračky /didaktické pomôcky, logické hry, učebné pomôcky, detská a odborná literatúra/ primerané veku dieťaťa. Materská škola je vkusne a vždy aktuálne vyzdobená.
V budove sa tiež nachádza jedáleň, v ktorej sa stravujú aj žiaci zo ZŠ.
Pri MŠ sa nachádza školský dvor s pieskoviskom, kolotočom a preliezkami, lavičkami a altánkom.

X. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri výchove a vzdelávaní
Materská škola sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. bude starať o bezpečnosť a zdravie pri výchove a vzdelávaní detí. Poskytuje nasledovné služby:

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno- patologických  javov,
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí.

XI. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Kontrolu vykonávajú učiteľky materskej školy formami:
1. Diagnostika - zaznamenávajú úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského roka do interného tlačiva vypracovaného učiteľkami.
2. Pre integrované deti a deti s odloženou školskou dochádzkou učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia ako aj osobitný plán.
3. Pri kontrole a hodnotení detí učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií. Na konci školského roka sa vypracováva aj ,,Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach". Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť  získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole.
4. Hospitačná činnosť- rozvojovú úroveň detí v oblastiach podľa hospitačného plánu zaznamenáva riaditeľka materskej školy a je súčasťou vnútorného systému školskej kontroly.
5. Portfóliá výtvarných a pracovných produktov, pracovné listy a pracovné zošity jednotlivých detí.

XII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení raz mesačne- podľa plánu vnútornej školskej kontroly a dvakrát ročne pri analýze výchovno- vzdelávacích výsledkov a plnenia plánu vnútornej kontroly školy.

Kritéria hodnotenia pracovníkov:
Pedagogickí pracovníci: dodržiavanie pracovnej disciplíny, pedagogická aktivita / odborný rast, aktivita pri akciách poriadaných školou, metodicko-poradenská činnosť, účasť na akciách školy, rešpektovanie a úcta k ostatným spolupracovníkom, komunikácia s rodičmi
Prevádzkoví pracovníci: efektívnosť využitia pracovného času, ústretovosť v záujme prvoradosti záujmov detí a výchovnej funkcie školy, ochota pomôcť si v nepredvídaných situáciách, schopnosť dohodnúť sa.

XIII. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade s platnou legislatívou
Pedagogické zamestnankyne si svoje vzdelanie budú dopĺňať tým, že budú:
1. Študovať legislatívne aktuality o výchove a vzdelávaní, zamerať sa na časti týkajúce sa predprimárneho vzdelávania.
2.
 Zúčastňovať sa na odborných seminároch poriadaných OŠkÚ ako aj MCPO

3. Študovať dostupnú odbornú literatúru a metodický materiál pre osobný odborný rast v danej problematike / Aktualizované v Pláne vnútornej kontroly školy
4. Využívať možnosti účasti na konferenciách a odborných seminároch organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a OMEPU, získané odborné skúsenosti odovzdávať v rámci IMZ kolektívu.
5. Interné metodické združenia zameriavať na aktuálne požiadavky pedagogických zamestnancov, najmä v oblasti plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app