SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Cirkevné zbory

Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1910. Filiálka patrí do farnosti Lekárovce, ktorej správcom je Mgr. Jozef Kohút.

Terajší reformovaný kostol bol postavený v roku 1936, predchádzal mu drevený kostol. Správcom farnosti je Mgr. Henrieta Kondášová.

V roku 1992 bol vysvätený gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Posviacku chrámu vykonal biskup Ján Hirka. Posviacku základného kameňa vykonal vladyka Milan Chautur.

Terajší reformovaný kostol Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícky kostol
Božského Srdca Ježišovho
Terajší reformovaný kostol Gréckokatolícky chrám
sv. Cyrila a Metoda

             

Stavba gréckokatolíckeho chrámu

kostol03_int011. Bajany sú gréckokatolíckou filiálkou farnosti Lekárovce v protopresbyteráte Sobrance v Košickej eparchii.
2. Stavba gréckokatolíckeho chrámu v Bajanoch začala za pôsobenia o. Mgr. Michala Šandora v roku 1990 z iniciatívy rodiny Štefana Mižičku a veriacich obce, ako túžba mať svoj vlastný chrám na stretávanie sa na modlitbách.
3. Chrám v Bajanoch je zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. Nachádza sa uprostred dediny. Je to moderná stavba, ktorej súčasťou je spoločenská miestnosť na rôzne akcie, oddelená miestnosť pre mamičky s deťmi a sociálne zariadenie.
4. Projektantom nového chrámu je Ing. Ján Zajac. Veriaci si tento chrám vybrali tak, že navštevovali chrámy po okolitých dedinách, až nakoniec sa zastavili v obci Lomnica pri Vranove nad/Topľou, kde sa im zaľúbil miestny chrám. Podľa neho ho urobili vo väčšej podobe a menšími úpravami. Na odporúčanie Greckokatolíckeho biskupského úradu v Prešove bola dobudovaná veža v podobe cibule, na ktorej bol usadený kríž.

5. Základný kameň bol vysvätený v roku 1991 Prešovským biskupom Jánom Hirkom.
6. Chrám budovali veriaci svojpomocne a za pomoci viacerých dobrodincov aj zo zahraničia. Na stavbe sa svojou prácou, ale aj finančnými prostriedkami zúčastňovali nielen gréckokatolíci, ale aj reformovaní a rímskokatolíci. Na brigády prichádzali aj veriaci z Lekároviec, Vysokej nad Uhom a Maťovských Vojkoviec.
7. 8. Vysviacka chrámu bola už o rok 26. júla 1992, ktorú vykonal vladyka Milan Chautur, košický eparcha.
9. Vnútorné drevené zariadenie chrámu je stolárska práca. Materiál je drevo - čerešňa ako aj väčšina interiéru. Oltár a lavice vyrobil stolár z Choňkoviec pán Ferdinárd Horváth a okná a dvere boli vyrobené stolárom Andrejom Šukom z Bracoviec.
Ikonostas robili bratia Kosťovci z obce Baškovce pri Sobranciach. Ikony písali na Ukrajine. Ikonostas je jednoradový so záikladnými ikonmi. A to ikonami sv. Mikuláša, Presv. Bohorodičky, Ježiša Krista, sv. Cyrila a Metoda. V cárskych dverách sú ikony štyroch evanjelistov: Mareka, Matúša, Lukáša, Jána. Do výšky nad cárskymi dverami pokračuje rád s ikonami Tajnej večeri, Krista sediaceho na tróne a končí vztýčením dreveného kríža. Ikonostas je prispôsobený tak, že do budúcnosti je možné pokračovačť v jeho rozšírení. Bol postavený podľa návrhu miestneho farára ThDr. Mareka Peja, PhD. Posviacku ikonostasu vykonal 12. augusta 2001 vladyka Milan Chautur, košický eparcha.
10. Okola chrámu je krásna zeleň, ktorú skrášľujú ihličnaté stromy. Pred chrámom je umiestnený kríž, ktorý dala postaviť v roku 1991 rodina Jána Meglesa.
11. Do budúcnosti sa plánuje výstavba oplotenia zo zadnej strany chrámu a zariadenie pre spoločenskú miestnosť na stretávanie sa s mládežou.

ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce

.kostol03_int02 kostol03_int03

Posledná aktualizácia: 17.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app