SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Používanie pyrotechnických výrobkov na území obce

Na základe zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o výbušninách“ ) podľa § 53 odsek 8 zákona o výbušninách, je obec povinná zreteľne informovať obyvateľov obce na svojom webovom sídle a úradnej tabuli o tom, kde sa nachádzajú zariadenia a lokality ako nemocnice, liečebne, hospic, domov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulok a záchranné centrá pre zvieratá, veterinárna klinika s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrované chovné zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologická záhrada, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iné zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí na katastrálnom území obce vrátane zabezpečenia vizualizácie a grafického znázornenia ich výskytu.

Na území obce Bajany sa takého zariadenia nenachádzajú.

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app