Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Projekt s názvom „Vybudovanie a rekonštrukcia ciest v obci Bajany“ bol realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoja vidieka (EPFRV), Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov a FOKUSOVÁ OBLASŤ – PRIORITNÁ: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

V projekte boli zmodernizované chodníky v celkovej dĺžke 627 m.

Fotogaléria

 

kompostaren

Pre obec Bajany bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 - 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Stav pred realizácou projektu

 
Na vrch stránky