Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 21.3.2024 o 15:00 hod.

18. marec 2024

Oznamujeme, že dňa 21.03.2024 o 15, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.12.2023
 2. Návrh na schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Prejednanie a návrh na schválenie vnútorného predpisu riadenia obce č. 1/2024 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 4. Prejednanie a návrh na schválenie VZN o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Bajany
 5. Prejednanie a návrh na schválenie záverečného účtu obce Bajany za rok 2023 a stanovisko HK k ZÚ obce Bajany
 6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 7. Prejednanie a návrh na schválenie zámeru nájmu majetku obce, podmienok verejnej obchodnej súťaže, komisie na vyhodnotenie súťaže a voľba členov komisie
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver
Na vrch stránky