Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Nová prezentácia MŠ Bajany

CHCETE si vybrať materskú školu

CHCETE DAŤ DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A MÁTE OBAVY Z TOHO, ŽE SI BUDE OBTIAŽNE ZVYKAT VO VEĽKOM KOLEKTÍVE ?

BÝVATE V BLÍZKOSTI BAJAN ?
NEMÁTE PROBLÉM S DOVÁŽANÍM DIEŤAŤA ?
PRIHLÁSTE HO K NÁM !
NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA V BAJANOCH PONÚKA :

 • malý kolektív do 15 detí, ktorý dieťaťu uľahčí adaptáciu v materskej škole, umožňuje učiteľkám individuálny prístup, rešpektovanie prirodzených potrieb a práv každého dieťaťa, vytváranie duševnej pohody a príjemnej atmosféry
 • ústretovosť a útulné prostredie, ktoré má určitá pravidlá, upevňujúce pocit istoty a bezpečia dieťaťa
 • ponuku mimoriadnych aktivít, ktorých zmyslom je posilňovať citové vzťahy k rodine, kamarátom a ostatným ľuďom a oboznámiť ich s našimi tradíciami
 • vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti, slobode a spolupráci.
 • kvalifikované učiteľky, sympatický kolektív všetkých zamestnancov školy
 • pre zdravý pohyb detí využívame triedu a školný dvor. Ako vidiecka materská škola môžeme dieťaťu ponúknuť pobyt v zdravom životnom prostredí uprostred krásnej prírody
 • škola je vybavená modernou kancelárskou technikou a spotrebnou elektronikou a ďalšími pomôckami, ktoré využívajú deti i zamestnanci školy
 • nebudete platiť školné, ak ste v hmotnej núdzi alebo má vaše dieťa rok pred plnením školskej dochádzky
 • môžete nás kedykoľvek navštíviť a materskú školu si prezrieť

Ako pomôcť dieťaťu pri vstupe do MŠ

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy pre dieťa i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a rýchlo nadväzujú nové kontakty. Iné deti sa tiež tešia, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času. Pobyt v materskej škole prináša množstvo zmien: iný režim dňa, prítomnosť množstva ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby ako kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou mierou - i na pozornosť učiteľky, niektoré priania detí nie sú splnené zaraz alebo vôbec.
Ako rodičia svojmu dieťaťu uľahčíte vstup do škôlky tým, že mu umožníte zbierať skúsenosti už predtým a pomôžete mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.

Zmysel našej práce

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...je milovaným ŠIKOVNÝM SLNIEČKOM a za tým účelom budeme u detí:

 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,
 • rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • rozvíjať u detí environmentálne cítenie,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • pripravovať deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne rozvíjať osobnosť  detí

Školský vzdelávací program

 I. Názov vzdelávacieho programu: ŠIKOVNÉ SLNIEČKA

II. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...je milovaným ŠIKOVNÝM SLNIEČKOM a za tým účelom budeme u detí:

Na vrch stránky