Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 25.10.2023 o 15:30 hod.

23. október 2023

Oznamujeme, že dňa 25.10.2023 o 15, 30 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstv.

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Informácie o dlhopisoch VVS
 4. Prejednanie a schválenie VZN o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda
 5. Prejednanie a schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 6. Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
 7. Prejednanie a schválenie VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
 8. Prejednanie a schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej kampane
 9. Prejednanie a schválenie zrušovacieho VZN 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ
 10. Prejednanie a schválenie Vnútorného predpisu obce Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Bajany
 11. Zhodnotenie osláv Dňa obce
 12. Prejednanie predĺženia nájomnej zmluvy Š Macik
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Okrsková zápisnica - Voľby do NR SR

02. október 2023

Poďakovanie nadácii EPH

11. september 2023

Ďakujeme nadácii EPH za finančný príspevok vo výške 1 000 € na realizáciu projektu "Svetlá nádeje". V rámci tohto projektu sme zrealizovali osvetlenie priestorov nového cintorína solárnymi svetlami, čím sa zvýši bezpečnosť návštevníkov pietneho miesta a tiež jeho estetická úroveň.

Fotogaléria

Oznam k voľbám do NR SR 2023

27. júl 2023

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.7.2023 o 10:00 hod.

18. júl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.07.2023 o 10, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajany
 4. Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Bajany a trhový poriadok
 5. Prejednanie a schválenie VZN o ustanovení času nočného kľudu na území obce Bajany z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Bajany
 6. Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko
 7. Prejednanie organizácie osláv Dňa obce
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: kuchárka v školskej jedálni

10. júl 2023

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri MŠ Bajany
Pracovný úväzok: 100 %, t. j. 37,5 h./týždeň
Pracovná doba: od 7.00  do 15.00 h
Predpokladaný nástup: 01. 09.2023
Pracovný pomer:
 na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania),
 • prax v oblasti aspoň 2 roky

Oznam - Voľby do NR SR 30.9.2023

26. jún 2023

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.4.2023 o 17:00 hod.

20. apríl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.04.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti

   a/ Otvorenie zasadnutia
   b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
   c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a chválenie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajany na roky 2023 - 2029

 4. Prejednanie a schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ zriadených obcou Bajany

 5. Prejednanie a schválenie úveru na multifunkčné ihrisko

 6. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Bajany za rok 2022

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Záver

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.2.2023 o 17:00 hod.

21. február 2023

Oznamujeme, že dňa 24.02.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti

           a/ Otvorenie zasadnutia
           b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
           c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

 1. Schválenie programu zasadnutia

 2. Prejednanie a chválenie Sadzobníka za krátkodobý prenájom
 1. Prejednanie a schválenie Dodatku č.1 k VZN č.6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
 1. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
 1. Prejednanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bajany, Dodatok č. 1
 1. Informácie k úprave vnútorných priestorov obecnej budovy č. 168, oznam o prenájme nehnuteľnosti
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver

Oznam - nebytové priestory na prenájom

09. február 2023

Obec Bajany má na prenájom nebytové priestory na zriadenie prevádzky Obchod s potravinami.

Prosím záujemcov, aby svoje písomné žiadosti podali do 17. 02. 2023 na obecnom úrade.

Na vrch stránky