Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 25.10.2023 o 15:30 hod.

23. október 2023

Oznamujeme, že dňa 25.10.2023 o 15, 30 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstv.

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Informácie o dlhopisoch VVS
 4. Prejednanie a schválenie VZN o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda
 5. Prejednanie a schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 6. Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
 7. Prejednanie a schválenie VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
 8. Prejednanie a schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej kampane
 9. Prejednanie a schválenie zrušovacieho VZN 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ
 10. Prejednanie a schválenie Vnútorného predpisu obce Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Bajany
 11. Zhodnotenie osláv Dňa obce
 12. Prejednanie predĺženia nájomnej zmluvy Š Macik
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver
Na vrch stránky