Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.7.2023 o 10:00 hod.

18. júl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.07.2023 o 10, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajany
 4. Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Bajany a trhový poriadok
 5. Prejednanie a schválenie VZN o ustanovení času nočného kľudu na území obce Bajany z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Bajany
 6. Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko
 7. Prejednanie organizácie osláv Dňa obce
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver
Na vrch stránky