Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - Voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024

15. apríl 2024

Odpis zápisnice - Voľby prezidenta SR 2.kolo

08. apríl 2024

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 21.3.2024 o 15:00 hod.

18. marec 2024

Oznamujeme, že dňa 21.03.2024 o 15, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.12.2023
 2. Návrh na schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Prejednanie a návrh na schválenie vnútorného predpisu riadenia obce č. 1/2024 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 4. Prejednanie a návrh na schválenie VZN o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Bajany
 5. Prejednanie a návrh na schválenie záverečného účtu obce Bajany za rok 2023 a stanovisko HK k ZÚ obce Bajany
 6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 7. Prejednanie a návrh na schválenie zámeru nájmu majetku obce, podmienok verejnej obchodnej súťaže, komisie na vyhodnotenie súťaže a voľba členov komisie
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Oznam - Poľovnícke združenie BEREK Maťovce

04. marec 2024

Oznam - emailová adresa - volebná komisia - Voľby prezidenta SR 23.3.2024

19. február 2024

Oznam - Voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024

13. február 2024

Oznam - Voľby prezidenta SR 23.3.2024

11. január 2024

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 13.12.2023 o 15:30 hod.

08. december 2023

Oznamujeme, že dňa 13.12.2023 o 15, 30 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstv.

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a schvaľovanie VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
 4. Prejednanie a schvaľovanie VZN o miestnych daniach na území obce Bajany
 5. Prejednanie a schvaľovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Bajany
 6. Prejednanie a schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2023
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 8. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026
 9. Prejednanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
 10. Zhodnotenie roka 2023
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver
Na vrch stránky